Koszty komornicze — czym są i co w sobie zawierają?

Koszty komornicze — czym są i co w sobie zawierają?
DATA: 13 marca, 2023

Praca komornika nie jest darmowa, a wszelkie koszty komornicze z tytułu ściągania należności ponosi dłużnik. Jeśli w wyniku utraty płynności finansowej wygenerowałeś długi i ciąży na Tobie egzekucja komornicza, musisz wiedzieć, że prędzej czy później oddasz nie tylko wierzytelność, ale zapłacisz także dodatkowe koszty komornicze, jakie wynikają z postępowania egzekucyjnego. Chociażby dlatego należy robić wszystko, aby nie dopuścić do przeterminowanych płatności, które nigdy nie są umarzane, raczej przyczyniają się do powstawania kosztów o jeszcze większej wartości. Sprawdź, co to są koszty komornicze i jakie są ich rodzaje. Pamiętaj, że wszczęcie egzekucji jest zawsze negatywne dla dłużnika.

Koszty komornicze — co może się na nie składać?

Koszty komornicze reguluje Ustawa o kosztach komorniczych. Zgodnie z zapisami i obowiązującymi przepisami polskiego prawa, podstawowe koszty komornicze wynoszą zazwyczaj 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego jest to 5%, a jeśli dłużnik spełni świadczenie stwierdzone przez komornika przed upływem wyznaczonego terminu, ten może pobrać jedynie 3% całkowitych kosztów komorniczych. Aby mieć jednak szczegółową wiedzę w zakresie obowiązkowych kosztów komorniczych, warto wspomnieć, że ich regulacja następuje z różnych tytułów. Wymienić można, chociażby koszty postępowania egzekucyjnego i podstawową opłatę egzekucyjną, ale też preferencyjną opłatę egzekucyjną, opłatę przy umorzeniu czy opłatę za bezpodstawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Funkcjonuje również szereg dodatkowych opłat w sprawach o egzekucję świadczeń, w tym opłata za wniosek wierzyciela czy opłata za doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Koszty egzekucji komorniczej

Podstawową opłatę egzekucyjną ponosi dłużnik i wynosi ona 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Egzekucja świadczeń pieniężnych następuje z reguły z zajętego konta bankowego, a środki pochodzą ze stałego świadczenia emerytalnego, rentowego czy wynagrodzenia za pracę.

Czy wiesz, że za utrudnianie czynności komorniczych może zostać nałożona dodatkowa opłata w wysokości nawet 1000 złotych? Znacznie lepiej ponieść preferencyjną opłatę, która wynosi 3%. Warunkiem takich kosztów komorniczych jest spłata całości długu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Opłata stosunkowa

Okazuje się, że nie wszystkie koszty komornicze ponosi dłużnik. Opłatę stosunkową może ponieść wierzyciel. Dzieje się tak w przypadku umorzenia egzekucji, również na wniosek samego wierzyciela. Opłata stosunkowa wynosi wtedy 5% wartości świadczenia, które pozostało do wyegzekwowania.

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym przyznawane są na podstawie postanowienia i wynoszą 50% stawki obliczeniowej w przypadku egzekucji z nieruchomości oraz 25% przy egzekucji innego rodzaju. Stawki te uzależnione są od wartości przedmiotu sporu, na przykład dla wartości do 500 złotych, koszty zastępstwa wyniosą 90 złotych, ale przy wartości sporu powyżej 5 000 000 złotych koszty komornicze tego rodzaju wyniosą już 25 000 złotych.

Prowizja komornika

Jak już wspomniano, komornik nie pracuje za darmo, każde postępowanie narzuca opłaty egzekucyjne, w tym prowizję dla komornika. Najczęściej jest to 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, a w przypadku wcześniejszej spłaty długu można liczyć na preferencyjne warunki i prowizję dla komornika wynoszącą 3%.

Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji

Po umorzeniu świadczenia koszty komornicze ponosi wierzyciel. Ile wynoszą koszty komornicze w takim przypadku? Wierzyciel jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 5% świadczenia.

Koszty komornicze — jak ich uniknąć?

Najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć kosztów komorniczych, jest niedoprowadzanie do powstawania długów. Jeśli egzekucja komornicza została już wszczęta, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może złożyć wniosek o umorzenie kosztów komorniczych ze względu na trudną sytuację finansową. Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 7. dni od otrzymania postanowienia komorniczego do sądu rejonowego za pośrednictwem kancelarii komorniczej. Co istotne, wniosek nie może zawierać nieprawdziwych informacji ani fałszywych oświadczeń. Za ich składanie grozi kara grzywny.

Koszty komornicze nie ulegają przedawnieniu, nie możesz liczyć więc na to, że opłaty tego rodzaju zostaną Ci darowane po upływie danego czasu.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek