Zgody

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, pod adresem: ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka („Administrator”).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: nr tel.: 296944800, adres e-mail: iod@capitalservice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,

b) realizacji zawartej umowy,

c) badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,

d) badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,

e) zarządzania ryzykiem kredytowym,

f) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,

g) dochodzenia należności,

h) wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe,

i) w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, a także

j) w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez Administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”),

b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,

d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

b) biura informacji gospodarczej, w tym:

 • „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
 • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

c) administrator zastawu, zastawnik i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z  przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu lub zastawnika dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego,

d) pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.

6.  Administrator zamierza przekazywać Pani/Pana dane do podmiotu w państwie trzecim. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych we wskazanym podmiocie w państwie trzecim. Przekazanie danych następować będzie na podstawie art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO. Podmiot w państwie trzecim, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to: MaxMind, Inc. MaxMind, Inc. posiada odpowiednie zabezpieczenia danych, zaś osoba, której dane zostały do tego podmiotu przekazane posiada możliwość uzyskania kopii danych, ewentualnie dane mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

a) dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

b) dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,

c) dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,

d) dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat,

e) dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na dokonywaniu oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy pożyczki, przy czym ocena ta dokonywana będzie na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o pożyczkę oraz w innych dokumentach przedstawionych przez Wnioskodawcę, w oparciu o ustalone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny będzie automatyczne zakwalifikowanie do danej grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą możliwości otrzymania pożyczki.

11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnie wskazanym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Pełnomocnictwo do Biura Informacji Kredytowej

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym udzielam CAPITAL SERVICE S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym upoważniam:

 1. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez CAPITAL SERVICE S.A. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej przeze mnie zgody.
 2. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego zawartej z CAPITAL SERVICE S.A., w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do CAPITAL SERVICE S.A. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy kredytu konsumenckiego lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy kredytu konsumenckiego w tym odstąpienia od umowy, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie do odwołania powyższego upoważnienia. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego odwołaniem.

Informujemy, że wyrażając każdą z poniższych zgód ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, kierując informację o jej wycofaniu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres siedziby CAPITAL SERVICE S.A., poprzez złożenie oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem: 601 500 500, jak również poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@capitalservice.pl.; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 Zgoda 1 – na weryfikację w biurach informacji gospodarczej

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej u.i.g.), zgodnie z którym Pożyczkodawca może wystąpić do biura informacji gospodarczej o informacje na temat Wnioskodawcy na podstawie czasowego upoważnienia, upoważniam CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, zwaną dalej CAPITAL SERVICE, do wystąpienia do:

 • „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, zwanego dalej KRD,
 • Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, zwanego dalej BIG Infomonitor,
 • ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, zwanego dalej ERIF,
 • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, zwanego dalej KBIG

o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam KRD, BIG Infomonitor, ERIF oraz KBIG do ujawnienia CAPITAL SERVICE tych informacji.

Zgoda 2 – na przekazanie biurom informacji gospodarczej informacji o wywiązywaniu się z zobowiązań pieniężnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.i.g., zgodnie z którym Pożyczkodawca może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje
o wywiązywaniu się ze zobowiązań przez Wnioskodawcę po udzieleniu przez Wnioskodawcę zgody w tym zakresie, udzielam zgody CAPITAL SERVICE na przekazanie do „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą
z CAPITAL SERVICE.

 Zgoda 3 – na udostępnianie danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej

a) W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez CAPITAL SERVICE w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Capital Service i ich przetwarzanie przez Capital Service przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

b) W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie CAPITAL SERVICE przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

c) W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec CAPITAL SERVICE wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez CAPITAL SERVICE wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z CAPITAL SERVICE oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Zgoda 4 – na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług CAPITAL SERVICE.

Zgoda 5 – na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty trzecie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , tj.: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z CAPITAL SERVICE.

 Zgoda 6 – na użycie środków komunikacji elektronicznej

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CAPITAL SERVICE za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności pocztą elektroniczną na adres email wskazany w niniejszym wniosku, w postaci sms na numer telefonu wskazany w niniejszym wniosku.

 Zgoda 7 – na udostępnienie danych RANTHERI

Wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych osobowych RANTHERI SERVICE OÜ z siedzibą w Estonii, Tartu mnt 83-406, Kesklinna District, Tallinn City, Harju county,10115, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 14276237, działającej poprzez RANTHERI SERVICE OSAUSHING ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 795062 w celu zaoferowania usługi e-konsultacji medycznych oraz usługi cyklicznej analizy Pana/Pani statusu finansowego

 Zgoda 8 – na przekazanie danych zawartych w certyfikacie

Wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce przez RANTHERI SERVICE OÜ z siedzibą w Estonii, Tartu mnt 83-406, Kesklinna District, Tallinn City, Harju county,10115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 14276237, działającą poprzez RANTHERI SERVICE OSAUSHING ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 795062, Pana/Pani danych osobowych, w tym stanu Pana/Pani zadłużenia, w postaci certyfikatów wiarygodności płatniczej w celu dokonania cyklicznej analizy statusu finansowego.

Oświadczenie dot. identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem („PEP”) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*w przypadku, gdy jesteś PEP, wypełnij Formularz PEP i prześlij go na adres CAPITAL SERVICE; Pobierz Formularz PEP: Oświadczenie_PEP

 Kim jest PEP (Politically Exposed Person)?

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Wiceprezesa Rady Ministrów,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 6. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Kim jest członek rodziny PEP?

Przez członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się:

 1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Kim są osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP?

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się:

 1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taka osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Pobierz oświadczenie o statusie PEP