Regulamin

Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną

I. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną otrzymują znaczenie nadane im poniżej:

a) CAPITAL SERVICE – CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony),

b) Formularz – formularz online składający się z pól:

 •  imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu komórkowego,
 • PESEL,
 • nr dowodu osobistego,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu)
 • adres korespondencyjny,
 • typ dochodu (nazwa pracodawcy/firmy (dla wybranych typów dochodów), kwota dochodu, dzień wypłaty wynagrodzenia (dla wybranych typów dochodów)),
 • wysokość wnioskowanej pożyczki,

będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do CAPITAL SERVICE rozumianym jako chęć uzyskania oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia Umowy,

c) Profil Klienta – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie, które może zostać założone z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o zawarcie Umowy, aktywne w okresie obowiązywania Umowy; pierwsze zalogowanie na Profilu Klienta możliwe jest na podstawie linku wysłanego Użytkownikowi przez CAPITAL SERVICE, następnie Użytkownik loguje się do profilu Klienta podając adres e-mail i numer telefonu; Profil Klienta umożliwia obsługę Umowy zawartej przez Użytkownika,

d) Pliki Cookie – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług,

e) Portal – system stron www umieszczonych na serwerze internetowym CAPITAL SERVICE pod adresem internetowym https://kredytok.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

f) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

g) Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na Portalu służących Użytkownikowi do korzystania z Usług,

h) Umowa – umowa o kredyt konsumencki zawierana pomiędzy Użytkownikiem a CAPITAL SERVICE na wniosek Użytkownika złożony w Formularzu; zawarcie Umowy jest uzależnione od wydania pozytywnej decyzji kredytowej w oparciu o przeprowadzoną przez CAPITAL SERVICE ocenę zdolności kredytowej Użytkownika,

i) Usługi – usługi świadczone przez CAPITAL SERVICE drogą elektroniczną,

j) Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu.

II. CEL REGULAMINU

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez CAPITAL SERVICE, za pośrednictwem Portalu, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez CAPITAL SERVICE w zakresie, w jakim zasady korzystania z usług są uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami i uzgodnieniami poczynionymi między CAPITAL SERVICE a Użytkownikiem.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 334).

2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

IV. ZAKRES USŁUG

1. CAPITAL SERVICE świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu:

a) utworzenie i prowadzenie Profilu Klienta,

b) zapewnienie możliwości samodzielnej aktualizacji niektórych danych osobowych (numer telefonu, adres e-mail),

c) monitoring aktualnego stanu zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy,

d) zapewnienie szybkiego dostępu do informacji m.in. o sposobie spłaty zobowiązania, numerze rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana spłata,

e) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – informowanie Użytkownika o przysługujących mu promocjach, rabatach oraz o oferowanych przez CAPITAL SERVICE lub jej partnerów biznesowych – produktach i usługach,

f) ułatwienie dostępu do zawartej przez Użytkownika Umowy w formie elektronicznej, przekazanej Użytkownikowi na trwałym nośniku,

g) złożenie szybkiego wniosku o udzielenie pożyczki,

h) zawarcie umowy o świadczenie usług e-konsultacji medycznych,

i) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartych umów.

2. Użytkownik może korzystać w Serwisie z płatności online. Operatorem płatności online w Serwisie jest Autopay S.A. Autopay S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i posiada zgodę Narodowego Banku Polskiego (NBP) na prowadzenie Systemu Płatności BlueCash. Posiada certyfikat PCI DSS i działa zgodnie z normą ISO 27001. Rozwiązania Autopay S.A. spełniają wymogi branżowych regulatorów: NBP, KNF i UODO.

V. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usług świadczonych przez CAPITAL SERVICE drogą elektroniczną wraz z wypełnieniem Formularza celem wnioskowania o zawarcie Umowy za pośrednictwem Portalu.

2. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania dezaktywacji Profilu Klienta. CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do odmowy dezaktywacji Profilu Klienta do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a CAPITAL SERVICE.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z PROFILU KLIENTA

1. Zalogowanie na Profil Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego adresu e-mail i numeru telefonu oraz wpisania tymczasowego hasła przesłanego Użytkownikowi za pomocą sms.

2. CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych do logowania lub urządzenia, z którego Użytkownik logował się do Profilu Klienta. CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

3. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane samodzielnie przez Użytkownika.

4. CAPITAL SERVICE oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

6. W razie otrzymania przez CAPITAL SERVICE wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, CAPITAL SERVICE może złożyć zawiadomienie do organów ścigania.

7. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa w pkt. 6, CAPITAL SERVICE ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

VII. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu prawidłowego korzystania z Profilu Klienta, Serwisu i Portalu dostarczanego przez CAPITAL SERVICE konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet. Zaleca się, również w wersji mobilnej, korzystanie z najnowszych wersji powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych.

2. Zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik loguje się na Profil Klienta był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.

3. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.

4. Używanie starych wersji oprogramowania może powodować ryzyko wystąpienia błędów technicznych oraz szkodliwych działań osób trzecich.

5. Do korzystania z Portalu rekomendowane jest włączenie obsługi Plików Cookies w przeglądarce internetowej.

6. Wyłączenie obsługi Plików Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Plików Cookies.

7. Korzystanie z Portalu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

8. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. CAPITAL SERVICE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych jest CAPITAL SERVICE.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług dostępnych w Profilu Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji usług dostępnych w Profilu Klienta, czynności zmierzających do zawarcia Umowy lub umowy o świadczenie usług e-konsultacji medycznych. Niepodanie danych przez Użytkownika uniemożliwi założenie Profilu Klienta i korzystanie z Usług. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody np. na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odwołania zgody w każdym czasie.

4. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zawartych przez Użytkownika umów przez okres ich trwania.

5. Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych w CAPITAL SERVICE jest dostępnych w Polityce Prywatności obowiązującej w CAPITAL SERVICE.

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje należy składać w jednej z alternatywnie wskazanych poniżej form:

a) na piśmie – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320) wysłaną na adres CAPITAL SERVICE lub na adres e-mail: kontakt@kredytok.pl,

b) ustnie – telefonicznie na nr INFOLINII – 601 500 500,

c) elektronicznie – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@kredytok.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie:

 • imienia i nazwiska Użytkownika,
 • adresu e-mail Użytkownika lub
 • adresu zamieszkania Użytkownika,
 • numeru PESEL Użytkownika lub
 • numeru Umowy.

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

c) żądanie Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji,

d) określenie sposobu, w jaki Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację,

e) podpis Użytkownika – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.

4. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania.

5. W sytuacjach, gdy reklamacja nie zawiera elementów wskazanych w pkt. 3 powyżej, CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu doprecyzowania jego zastrzeżeń i żądań. CAPITAL SERVICE zastrzega sobie również prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem zweryfikowania szczegółów reklamacji.

6. CAPITAL SERVICE zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

7. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt. 6, CAPITAL SERVICE poinformuje Użytkownika o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, wyjaśniając przyczynę opóźnienia i wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

8. CAPITAL SERVICE powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji i przekaże Użytkownikowi odpowiedź w formie pisemnej. Na wniosek Użytkownika CAPITAL SERVICE dostarczy odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną, na adres e-mail.

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec CAPITAL SERVICE.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Portalu, są własnością i podlegają kontroli CAPITAL SERVICE.

2. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów.

3. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Portalu są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi CAPITAL SERVICE.

4. Nic na Portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia CAPITAL SERVICE.

XI. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa). Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.

3. Poniżej zamieszczone jest łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc Użytkownikiem (konsumentem), można złożyć swoją skargę:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4. Jednocześnie CAPITAL SERVICE informuje, że adresem poczty elektronicznej służącym do nawiązywania kontaktu jest: kontakt@kredytok.pl

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług CAPITAL SERVICE, z zastrzeżeniem oferty pożyczkowej otrzymanej przez Użytkownika po wypełnieniu danych w Formularzu.

2. CAPITAL SERVICE na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

3. CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu i Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

4. CAPITAL SERVICE nie udziela gwarancji zadowolenia z jakości lub nadawania się do określonego celu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji, że informacje i materiały zawarte na Portalu są wolne od błędów i pomyłek.

5. Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, CAPITAL SERVICE nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z dostępu i użytkowania Portalu oraz zawartych w nim informacji i materiałów.

6. Ewentualne linki zawarte na Portalu prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą CAPITAL SERVICE, w związku z czym CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych witryn ani za linki zawarte na tych witrynach.

7. CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

8. CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od CAPITAL SERVICE. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od CAPITAL SERVICE, CAPITAL SERVICE ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, CAPITAL SERVICE nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

10. CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmieniony Regulaminu jest również zamieszczany na stronie internetowej Spółki.

11. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.

12. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowie Umowy o Profil Klienta w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jednoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji na przedmiotowe zmiany.