Regulamin

 

Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§1

Regulamin określa zasady świadczenia przez CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony) usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego CAPITAL SERVICE S.A. pod adresem internetowym https://kredytok.pl/

 

§2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1) CAPITAL SERVICE – CAPITAL SERVICE S.A.,

2) Formularz – bezpieczny formularz online składający się z pól:

a) imię,

b) nazwisko,

c) numer telefonu komórkowego,

d) adres e-mail,

e) PESEL,

f) nr dowodu osobistego,

g) adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu),

h) adres korespondencyjny,

i) wysokość wnioskowanej pożyczki,
będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do CAPITAL SERVICE rozumianym jako chęć uzyskania oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki,

3) Pliki Cookie – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług

4) Portal – Portal internetowy CAPITAL SERVICE S.A. pod adresem internetowym https://kredytok.pl/, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym CAPITAL   SERVICE pod adresem internetowym https://kredytok.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru   połączone wzajemnymi relacjami, system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a   także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo   telekomunikacyjne, świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie   usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana,   odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

5) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6) Usługi – usługi świadczone przez CAPITAL SERVICE drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,

7) Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu.

 

§3

1.Na podstawie Regulaminu CAPITAL SERVICE w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

1)informacje związane z ofertą i działalnością CAPITAL SERVICE,

2)Formularz – usługa CAPITAL SERVICE umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki.

2.CAPITAL SERVICE świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

3.Użytkownik korzystający z Portalu musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

4.Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu.

5.Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług.

7.Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

8.Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z:

a) zapoznaniem się przez Użytkownika z: zasadami wykorzystywania przez CAPITAL SERVICE Plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą Plików Cookie, które zostały określone w załączniku do Regulaminu,

b) ze zgodą na wykorzystywanie przez CAPITAL SERVICE Plików Cookie.

 

§4

1.Korzystanie z Portalu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

2.Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie: przeglądarki Mozilla Firefox 58 (lub nowszej wersji), Google Chrome 60 (lub nowszej wersji), Opera 20 (lub nowszej wersji), MicrosoftEdge 38 (lub nowszej wersji), JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

3.Do korzystania z Portalu rekomendowane jest włączenie obsługi Plików Cookies w przeglądarce internetowej.

4.Świadczenie Usług w odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

5.Zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik korzysta był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Używanie starych lub nielegalnych wersji oprogramowania może być niebezpieczne.

 

§5

1.Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług CAPITAL SERVICE, z zastrzeżeniem oferty pożyczkowej otrzymanej w ramach usługi Formularz.

2.CAPITAL SERVICE na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

3.CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

4.CAPITAL SERVICE nie udziela gwarancji zadowolenia z jakości lub nadawania się do określonego celu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji, że informacje i materiały zawarte na Portalu są wolne od błędów i pomyłek.

5.Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, CAPITAL SERVICE nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z dostępu i użytkowania Portalu oraz zawartych w nim informacji i materiałów.

6.Ewentualne linki zawarte na Portalu prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą CAPITAL SERVICE, w związku z czym CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych witryn ani za linki zawarte na tych witrynach.

 

§6

1.Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Portalu, są własnością i podlegają kontroli CAPITAL SERVICE.

2.Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów.

3.Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Portalu są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi CAPITAL SERVICE.

4.Nic na Portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia CAPITAL SERVICE.

5.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

6.W razie otrzymania przez CAPITAL SERVICE wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, CAPITAL SERVICE może zawiadomienie do organów ścigania.

7.W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa w pkt. 6, CAPITAL SERVICE ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

8.CAPITAL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym dostępu do urządzenia i Portalu.

 

§7

Administratorem danych osobowych jest CAPITAL SERVICE, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§8

1.Użytkownik może składać reklamacje:

   a) w formie ustnej – telefonicznie na nr INFOLINII,

   b) w formie pisemnej – na adres siedziby CAPITAL SERVICE,

   c) w formie e-mail – na adres kontakt@kredytok.pl

2.CAPITAL SERVICE zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

3.W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, CAPITAL SERVICE poinformuje Użytkownika o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, wyjaśniając przyczynę opóźnienia i wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4.Po rozpatrzeniu reklamacji CAPITAL SERVICE powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji i przekaże Użytkownikowi odpowiedź.

5.Rozpatrzeniu nie podlegają reklamacje, w których Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania.

6.W szczególnych sytuacjach CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu doprecyzowania jego zastrzeżeń.

 

§9

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013   w  sprawie  internetowego  systemu  rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach    konsumenckich), Użytkownik może  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.

2.Poniżej zamieszczone jest łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc Użytkownikiem (konsumentem), można złożyć swoją skargę:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3.Jednocześnie CAPITAL SERVICE informuje, że adresem poczty elektronicznej służącym do nawiązywania kontaktu jest: kontakt@kredytok.pl

 

§10

1.CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

2.W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

 

§11

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Politykę Prywatności dostępną na Portalu.

 

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.