Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, pod adresem: ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka („Administrator”).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: nr tel.: 296944800, adres e-mail: iod@capitalservice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
b) realizacji zawartej umowy,
c) badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
d) badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,
e) zarządzania ryzykiem kredytowym,
f) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
g) dochodzenia należności,
h) wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe,
i) w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, a także
j) w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez Administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:„Rozporządzenie”, „RODO”),
b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
b) biura informacji gospodarczej, w tym:

  •  „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
  • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

c) administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego,
d) pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.

6. Administrator zamierza przekazywać Pani/Pana dane do podmiotu w państwie trzecim. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych we wskazanym podmiocie w państwie trzecim. Przekazanie danych następować będzie na podstawie art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO. Podmiot w państwie trzecim, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to: MaxMind, Inc. MaxMind, Inc. posiada odpowiednie zabezpieczenia danych, zaś osoba, której dane zostały do tego podmiotu przekazane posiada możliwość uzyskania kopii danych, ewentualnie dane mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
a) dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
b) dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,
c) dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
– przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,
d) dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat,
e) dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.Proces ten będzie polegał na dokonywaniu oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy pożyczki, przy czym ocena ta dokonywana będzie na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o pożyczkę oraz w innych dokumentach przedstawionych przez Wnioskodawcę, w oparciu o ustalone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny będzie automatyczne zakwalifikowanie do danej grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą możliwości otrzymania pożyczki.