Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony) (dalej jako: CAPITAL SERVICE) dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności określa zakres danych zbieranych przez CAPITAL SERVICE w tym to, w jaki sposób i w jakim celu są wykorzystywane oraz sposób ochrony danych Użytkowników.

2. Definicje

 • Dane Osobowe – w rozumieniu przepisów RODO informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej,
 • Portal – system stron www umieszczonych na serwerze internetowym CAPITAL SERVICE pod adresem internetowym https://kredytok.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • RODO, Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na Portalu służących Użytkownikowi do korzystania z Usług,
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis, osoba zamierzająca skorzystać lub korzystająca z usług Serwisu.

3. Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 14591449, kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000 zł (w całości wpłacony).

4. Jakiego rodzaju informacje gromadzi CAPITAL SERVICE i w jaki sposób?

Aby móc dostarczać usługi musimy przetwarzać informacje na Twój temat.

 • Informacje, które dostarczasz
  Podczas korzystania z Serwisu gromadzimy dane uzyskane od Ciebie takie jak Twoje imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu komórkowego, nr dowodu osobistego, adres e-mail, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), typ dochodu (nazwa pracodawcy/firmy (dla wybranych typów dochodów), kwota dochodu, dzień wypłaty wynagrodzenia (dla wybranych typów dochodów)), wysokość wnioskowanej pożyczki
 • Sieci i połączenia
  Gromadzimy informacje na temat stron internetowych, z których nastąpiło przekierowanie na Portal oraz o tym, jakie podstrony i subdomeny Serwisu odwiedzasz, treści, które wyświetlasz, działania, które podejmujesz, jak
  również informacje o częstotliwości i czasie trwania Twojej aktywności w Serwisie. Używamy Google Analytics, oraz narzędzia HotJar.
 • Informacje o urządzeniach
  Zbieramy informacje o urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych usług. Do uzyskiwanych informacji na temat urządzeń zaliczają się dane takie jak system operacyjny, wersja przeglądarki, identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia, dostawca Internetu czy adres IP.
 • Informacje powierzone przez inne podmioty
  Przetwarzamy informacje powierzone CAPITAL SERVICE przez innych administratorów danych takich jak np. Twój bank, instytucje pożyczkowe, Biura Informacji Gospodarczej.

5. Czy musisz podawać swoje dane?

Podanie danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne. Niektóre z Twoich danych oraz wyrażenie niektórych zgód może być niezbędne do celów opisanych w pkt. 6 oraz w celu spełnienia wymagań określonych przepisami prawa.

6. W jakim celu CAPITAL SERVICE przetwarza dane?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej,
 • zawarcia umowy pożyczki lub innej umowy, o którą Użytkownik wnioskuje,
 • kontaktu z Użytkownikiem,
 • realizacji i obsługi umowy zawartej z Użytkownikiem,
 • obsługi konkursów i akcji promocyjnych, w których Użytkownik wyraził chęć udziału,
 • obsługi zgłoszonej przez Użytkownika sprawy, pytania lub reklamacji,
 • dbania o bezpieczeństwo Użytkowników – weryfikujemy działania Użytkowników i wykrywamy podejrzane aktywności i naruszenia, dzięki czemu zwalczamy oszustwa, nadużycia i wyłudzenia oraz zapobiegamy i chronimy Użytkowników w przypadku kradzieży dokumentów lub/i tożsamości,
 • wysyłania informacji handlowych i marketingowych,
 • udoskonalania i dostosowywania usług i produktów, profilowania potrzeb Użytkowników, aby dostarczać usługi, które mogą zainteresować Użytkownika,
 • ułatwienia Użytkownikom korzystania z usług poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail, np. jeżeli widzimy, że masz problem z wypełnieniem wniosku,
 • spełnienia przez CAPITAL SERVICE obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez CAPITAL SERVICE,
 • księgowym, statystycznym, analitycznym.

7. Czy Twoje dane poddawane są automatycznemu procesowi decyzyjnemu (w tym profilowaniu)?

Proces podejmowania decyzji o udzieleniu pożyczki odbywa się w oparciu w o profilowanie, co jest niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Proces polega na ocenie zdolności kredytowej na podstawie informacji, które podał Użytkownik, które pozyskaliśmy dzięki stosowanym narzędziom oraz pozyskanych od podmiotów trzecich np. biur informacji gospodarczych. Konsekwencją profilowania może być negatywna decyzja o udzieleniu pożyczki lub innej formy finansowania.

8. Na jakiej podstawie prawnej CAPITAL SERVICE przetwarza Twoje dane?

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane, którymi dysponujemy, w sposób opisany poniżej:

 • w zakresie wymaganym do wypełnienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę, którą możesz w każdej chwili cofnąć,
 • w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi,
 • do zabezpieczenia podstawowych interesów Twoich lub innych osób.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a)   zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
b)  niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c)  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,
d)  realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego.

9. Jak długo Capital Service przetwarza Twoje dane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez CAPITAL SERVICE przez następujące okresy:
a)  dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
b)  dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,
c)  dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,
d)  dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat,
e)  dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek.

10. W jaki sposób mogę zarządzać swoimi danymi?

Na mocy RODO przysługuje Ci prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia, usunięcia oraz prawo do wycofania zgód.
Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób:

 • złożyć oświadczenie na infolinii pod numerem telefonu 601 500 500 podczas rejestrowanej rozmowy z Doradcą,
 • przesłać informację na adres mailowy kontakt@kredytok.pl,
 • przesłać informację na adres spółki: CAPITAL SERVICE S.A., ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka.

11. Jak CAPITAL SERVICE chroni Twoje Dane Osobowe

CAPITAL SERVICE zapewnia najwyższy standard ochrony Danych Osobowych Użytkowników dla zapewnienia poufności i adekwatności danych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed nieuprawnionym wykorzystaniem i przetwarzaniem.

12. Udostępnianie informacji o Użytkownikach

Nie sprzedajemy nikomu informacji na Twój temat. W celu realizacji umów i obsługi Użytkowników współpracujemy z następującymi podmiotami:

a)  Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
b)  biura informacji gospodarczej, w tym:

 • „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
 • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

c)  CRIF Services sp. z o.o.,

d) RANTHERI SERVICE OÜ z siedzibą w Estonii, pod adresem: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 20/4-1, postkast 10115, wpisaną do estońskiego rejestru przedsiębiorców (E-äriregistri) pod numerem: 14276237,
e)  administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu/audytorów dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego/przeprowadzanego audytu,
f)  pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące
specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.

13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do podmiotu w państwie trzecim.

14. Czy nagrywane są moje rozmowy oraz dlaczego?

CAPITAL SERVICE nagrywa wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące dla celów dowodowych oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkownika oraz windykacji.

Wszystkie rozmowy wychodzące i przychodzące są nagrywane w celach:

 • zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym, ich wykrywania oraz zapewniania dowodów w przypadku prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • przeprowadzania i dokumentowania procedury identyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • zbierania i przechowywania Twoich zgód i preferencji przekazywanych telefonicznie, aby zapewnić odpowiednią komunikację z Tobą i zachować dowód legalnego przetwarzania danych,
 • zapewnienia, że dostarczyliśmy Ci pełnych informacji o naszych produktach, gdy ubiegasz się o pożyczkę, zgodnie z wymogami ustawowymi,
 • otrzymywania, rozpatrywania i odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski, skargi lub spory, które mogą się pojawić,
 • kontroli jakości i doskonalenia naszych funkcji obsługi klienta i windykacji, w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz w pełni zgodnych i etycznych praktyk windykacyjnych.

Nagrania rozmów są bezpiecznie przechowywane przez ograniczony czas w naszych systemach telefonicznych i są pobierane przez nasz personel tylko wtedy, gdy jest to wymagane do powyższych celów.

15. W jaki sposób CAPITAL SERVICE będzie powiadamiać Cię o zmianach niniejszych zasad?

CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Po wprowadzeniu aktualizacji zasad będą one publikowane w Portalu.

15. Inspektor ochrony danych

CAPITAL SERVICE powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych:

 • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, CAPITAL SERVICE S.A., ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
 • e-mail: iod@capitalservice.pl

16. Pliki Cookies

Portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać wygodę Użytkowników. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z CAPITAL SERVICE reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla wygody Użytkowników Portalu założyliśmy, że zgadzają się oni z tym faktem, jednak zawsze mogą wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Portalu.