Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

 1. Informacje ogólne

CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony) (dalej jako: CAPITAL SERVICE) dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników.  Niniejsza Polityka prywatności określa zakres danych zbieranych przez CAPITAL SERVICE w tym to, w jaki sposób i w jakim celu są wykorzystywane oraz sposób ochrony danych Użytkowników.

 1. Definicje

 • Dane Osobowe – w rozumieniu przepisów RODO informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu, takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Strona/Serwis – strona internetowa pod adresem internetowym https://kredytok.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami i subdomenami,
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis, osoba zamierzająca lub korzystająca z usług Serwisu.
 1. Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON:14591449 kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000 zł (w całości wpłaconym).

 1. Jakiego rodzaju informacje gromadzi Capital Service?

Aby móc dostarczać usługi musimy przetwarzać informacje na Twój temat.

 • Informacje, które dostarczasz

Podczas korzystania z Serwisu gromadzimy dane uzyskane od Ciebie takie jak Twoje imię, nazwisko, PESEL, dane teleadresowe.

 • Sieci i połączenia

Gromadzimy informacje na temat stron internetowych, z których nastąpiło przekierowanie na Stronę, oraz o tym jakie podstrony i subdomeny Serwisu odwiedzasz, treści, które wyświetlasz, działania, które podejmujesz, jak również informacje o częstotliwości i czasie trwania Twojej aktywności w Serwisie.

 • Informacje o urządzeniach

Zbieramy informacje o urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych usług. Do uzyskiwanych informacji na temat urządzeń zaliczają się dane takie jak system operacyjny, wersja przeglądarki, identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia, dostawca Internetu czy adres IP.

 • Informacje powierzone przez inne podmioty

Przetwarzamy informacje powierzone CAPITAL SERVICE przez innych administratorów danych takich jak np. Twój bank, instytucje pożyczkowe, Biura Informacji Gospodarczej.

 1. Czy musisz podawać swoje dane?

Podanie danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne. Niektóre z Twoich danych oraz wyrażenie niektórych zgód może być niezbędne do celów opisanych w pkt. 6 oraz w celu spełnienia wymagań określonych przepisami prawa.

 1. W jakim celu CAPITAL SERVICE przetwarza dane?

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

 • Weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej,
 • Zawarcia umowy pożyczki lub innej umowy, o którą Użytkownik wnioskuje,
 • Kontaktu z Użytkownikiem,
 • Realizacji i obsługi umowy zawartej z Użytkownikiem,
 • Obsługi konkursów i akcji promocyjnych, w których Użytkownik wyraził chęć udziału,
 • Obsługi zgłoszonej przez Użytkownika sprawy, pytania lub reklamacji,
 • Dbania o bezpieczeństwo Użytkowników – weryfikujemy działania Użytkowników i wykrywamy podejrzane aktywności i naruszenia, dzięki czemu zwalczamy oszustwa, nadużycia i wyłudzenia oraz zapobiegamy i chronimy Użytkowników w przypadku kradzieży dokumentów lub/i tożsamości.
 • Wysyłania informacji handlowych i marketingowych,
 • Udoskonalania i dostosowywania usług i produktów, profilowania potrzeb Użytkowników, aby dostarczać usługi, które mogą zainteresować Użytkownika,
 • Ułatwienia Użytkownikom korzystania z usług poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail, np. jeżeli widzimy, że masz problem z wypełnieniem wniosku lub podpisaniem dokumentów pożyczkowych.
 • Spełnienia przez CAPITAL SERVICE obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • Ustalenia i dochodzenia roszczeń przez CAPITAL SERVICE,
 • Księgowych, statystycznych, analitycznych.
 1. Czy Twoje dane poddawane są automatycznemu procesowi decyzyjnemu (w tym profilowaniu)?

Dla usług kredytowych proces podejmowania decyzji o udzieleniu jest podejmowany w oparciu w o profilowanie, co jest niezbędne do zawarcia umowy. Proces polega na ocenie zdolności kredytowej na podstawie informacji, które podał Użytkownik, które pozyskaliśmy dzięki stosowanym narzędziom oraz pozyskanych od podmiotów trzecich np. biur informacji gospodarczych. Konsekwencją profilowania może być negatywna decyzja o udzieleniu pożyczki lub innej formy finansowania.

 1. Na jakiej podstawie prawnej CAPITAL SERVICE przetwarza Twoje dane?

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane, którymi dysponujemy, w sposób opisany powyżej:

 • w zakresie wymaganym do wypełnienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę, którą możesz w każdej chwili cofnąć,
 • w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi,
 • do zabezpieczenia podstawowych interesów Twoich lub innych osób;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”, „RODO”),
b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Jak długo Capital Service przetwarza Twoje dane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez Capital Service przez następujące okresy:

a) dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

b) dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,

c) dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,

d) dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat,

e) dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek.

    10. W jaki sposób mogę zarządzać swoimi danymi?

Na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia, usunięcia oraz prawo do wycofania zgód.

Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób:

 • złożyć oświadczenie na infolinii pod numerem telefonu 601 500 500 podczas rejestrowanej rozmowy z Doradcą,
 • przesłać informację na adres mailowy kontakt@kredytok.pl,
 • przesłać informację na adres spółki: CAPITAL SERVICE S.A., ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka.
 1. Jak CAPITAL SERVICE chroni Twoje Dane Osobowe?

CAPITAL SERVICE zapewnia najwyższy standard ochrony Danych Osobowych Użytkowników dla zapewnienia poufności i adekwatności danych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przez nieuprawnionym wykorzystaniem i przetwarzaniem.

 1. Udostępnianie informacji o Użytkownikach

Nie sprzedajemy nikomu informacji na Twój temat i nigdy tego nie zrobimy. W celu realizacji umów i obsługi Użytkowników współpracujemy z następującymi podmiotami:
a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
b) biura informacji gospodarczej, w tym:

 • „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
 • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

c) administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego,
d) pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.

      13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator zamierza przekazywać Twoje dane do podmiotu w państwie trzecim. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w podmiocie w państwie trzecim. Przekazanie danych następować będzie na podstawie art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO. Podmiot w państwie trzecim, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to: MaxMind, Inc. MaxMind, Inc. posiada odpowiednie zabezpieczenia danych, zaś osoba, której dane zostały do tego podmiotu przekazane posiada możliwość uzyskania kopii danych, ewentualnie dane mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora.

 1. W jaki sposób CAPITAL SERVICE będzie powiadamiać Cię o zmianach niniejszych zasad?

CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Po wprowadzeniu aktualizacji zasad będą one publikowane na stronie kredytok.pl.

 1. Inspektor danych osobowych

Capital Service powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych:

 • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, CAPITAL SERVICE S.A., ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
 • e-mail: iod@capitalservice.pl
 1. Pliki Cookies

Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać wygodę Użytkowników. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z CAPITAL SERVICE reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla wygody Użytkowników strony internetowej założyliśmy, że zgadzają się oni z tym faktem, jednak zawsze mogą wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na Stronie.