Ugoda z wierzycielem — co warto o niej wiedzieć?

Ugoda z wierzycielem
DATA: 5 kwietnia, 2023

Jedną z najskuteczniejszych form ustania sporu jest właśnie ugoda. Takie porozumienie dwóch stron dotyczy już istniejącego między nimi stosunku prawnego. Umowa, zgodnie z którą ustalane zostają cechy pewności oraz bezoporności najczęściej pozwala zakończyć sporną sprawę, spełnić potrzeby zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Należy mieć na uwadze, że istotą ugody jest zawsze dążenie do zgody poprzez kompromisy, aby ustanowić korzystne dla dwóch stron rozwiązanie. Sprawdź, jak następuje zawarcie ugody, na czym polega ta najbardziej preferowana ugoda pozasądowa w zakresie dobrowolnej spłaty długu i czy po zawarciu ugody można się z takiej umowy wycofać? O tym, jak najlepiej uchylić spór istniejący pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, piszemy poniżej.

Ugoda — co to jest?

Za ugodę można uznać sytuację, w której obie strony poczyniły ustępstwa w zakresie istniejącego lub mogącego powstać sporu i zgodnie chcą dojść do korzystnego dla wierzyciela oraz dłużnika porozumienia. Celem ugody pozasądowej czy sądowej jest uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z określonego stosunku prawnego lub uchylenie sporu, który powstał lub może powstać.

Ugoda pomiędzy stronami może zostać zawarta w dowolnej formie, ale zaleca się uregulowanie jej w postaci pisemnej, na przykład w formie aktu notarialnego. Taki dokument uniemożliwia każdej ze stron obejścia prawa, a w chwili zawarcia ugody strony zgadzają się i potwierdzają rozstrzygnięcie sprawy na ustalonych warunkach.

Kodeks cywilny wyróżnia ugodę sądową oraz ugodę pozasądową, najkorzystniej jest jednak, aby ugoda zawarta została bez ingerencji sądu. Taka opcja rozwiązania sporu skraca również czas na dojście do porozumienia i odzyskanie wierzytelności oraz znacząco minimalizuje formalności i koszty.

Ugoda sądowa

Postępowanie sądowe, którego celem jest ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w tej najlepszej formie kończy się już na pierwszej rozprawie. Zadaniem sądu jest nakłonienie dwóch stron sporu do jego polubownego rozwiązania. W tym celu stosowane są najczęściej negocjacje oraz mediacje, które poprzez ustalenie korzystnych kompromisów pozwalają na spisanie stosownej treści ugody. W takiej sytuacji sąd weryfikuje, czy zapisy ugody sądowej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. Jeśli nie ma ku temu przeszkód, ustanowiony zostaje tytuł egzekucyjny.

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa uznawana jest za najszybszy sposób na rozwiązanie sporu i dojście do porozumienia. Co ciekawe, pozwala nie tylko uniknąć wszczęcia postępowania sądowego, ale umarza go, jeśli ugoda nastąpiła już w jego trakcie. Ugoda pozasądowa jest możliwa na każdym etapie postępowania sądowego.

Co istotne, ponieważ ugoda służy dojściu do porozumienia i dąży do rozwiązania sporu, korzystne dla dwóch stron warunki muszą zostać dopasowane indywidualnie, uwzględniając sytuację, rodzaj wierzytelności, charakter roszczenia czy typ stanu faktycznego. Pozasądowe dojście do ugody nie może naruszać przepisów prawa ani być krzywdzące dla jednej ze stron. Chociaż dojście do porozumienia bez angażowania sądu oraz realizowania egzekucji komorniczej zalicza się do najlepszych, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, to wzajemne ustępstwa muszą być jasno ustalone. W tym przypadku zachodzi ryzyko obejścia prawa czy wycofania się z ugody przez jedną ze stron bez spełnienia warunków porozumienia.

Umowa ugody — co powinno się w niej znaleźć?

Strony ugody powinny zawszeć stosowną umowę w formie pisemnej. Dokument powinien potwierdzać dane tożsamości zarówno wierzyciela, jak i dłużnika oraz przedmiot porozumienia. Aby można było uchylić niepewność i spełnić wszelkie warunki, zgodnie z którymi zawarto ugodę, w umowie muszą być przedstawione zasady i czynniki, dzięki którym spór zostanie zażegnany. Jeśli stosunek prawny tego wymaga, do umowy ugody powinny być dołączone załączniki dokumentujące przedmiot powstania sporu.

Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej

Umowa ugody może zostać podpisana pomiędzy stronami już na etapie postępowania komorniczego. Trzeba jednak zaznaczyć, że dojście do porozumienia nie zawsze oznacza umorzenie postępowania komorniczego. Jeśli zostało ono wszczęte z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, umorzenie wymaga dodatkowej zgody sądu.

Wycofanie się z ugody — jak powinno przebiec?

Uchylenie się od skutków prawnych ugody pozasądowej jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy udowodniony zostanie błąd dotyczący stanu faktycznego przedmiotu sporu. Najczęściej wycofanie się z ugody jest możliwe, jeśli powstały błąd spowodował nieporozumienia albo wtedy, kiedy treść umowy ugody jest niezgodna z prawem bądź krzywdząca dla jednej ze stron. Powodem wycofania się z ugody mogą być również wady oświadczenia woli. Ugodę można zaskarżyć do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek