Renta z tytułu niezdolności do pracy — komu przysługuje?

Renta z tytułu niezdolności do pracy
DATA: 30 maja, 2023

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem dedykowanym konkretnej grupie ludzi. Dowiedz się, kto może ją otrzymać, na jakich warunkach jest udzielana i ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy w 2023 roku. Wszystko o rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przeczytasz w tym tekście.

Renta z tytułu niezdolności do pracy — definicja

Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie, które przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie bądź częściowo niezdolną do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest ze względu na stan zdrowia. To właśnie z powodu naruszenia sprawności organizmu czy doznania uszczerbku na zdrowiu rencista nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, aby móc samodzielnie się utrzymać.

Niezdolność do pracy — jak jest określana?

„Podstawowym warunkiem uzyskania renty jest wystąpienie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Oznacza to, że renta z tytułu niezdolności do pracy jest przyznawana osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy zarobkowej zgodnie z wyuczonymi kwalifikacjami zawodowymi, a w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, nie są w stanie realizować żadnych obowiązków zawodowych bez względu na ich charakter.

Wyróżnia się częściową niezdolność do pracy oraz całkowitą niezdolność do pracy. Pamiętaj, że prawo do renty z funduszu ubezpieczeń społecznych przysługuje tylko osobom ubezpieczonym, które wykazują odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy oraz posiadają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza niezdolność do pracy.

Częściowa niezdolność do pracy

Jeśli u osoby ubezpieczonej stwierdzono częściową niezdolność do pracy, zastosowanie ma renta okresowa. Jest ona przyznawana przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Po upływie tego czasu osoba, która otrzymuje świadczenie, może wnioskować o wydłużenie renty okresowej. Decyzję o dalszym prawie do renty podejmuje komisja lekarska na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Warto wspomnieć również o świadczeniu, jakim jest renta szkoleniowa. Jest ona przyznawana na okres maksymalnie 6 miesięcy (na specjalny wniosek może być wydłużona do 30 miesięcy). Jej wysokość to 75% podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż wysokość najniższej renty. Komu przysługuje renta szkoleniowa? To specjalne świadczenie dla osób, które są niezdolne do pracy w swoim zawodzie, natomiast ich stan zdrowia pozwala na przekwalifikowanie się i wyuczenie innego zawodu. Renta szkoleniowa jest wtedy wsparciem w okresie nabywania nowych kompetencji.

Całkowita niezdolność do pracy

Całkowita niezdolność do pracy skutkuje uzyskaniem prawa do renty stałej. Oznacza to, że w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS znalazła się informacja, która potwierdza niemożność samodzielnej egzystencji osoby, która ubiega się o świadczenie. Ze względu na stan zdrowia nie jest ona w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy zarobkowej i nie zmieni się to w przyszłości.

Renta z tytułu niezdolności do pracy — ile wynosi?

Wysokość renty wyliczana jest przez ZUS zawsze indywidualnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę wysokość zarobków, jakie generowała osoba ubiegająca się o takie świadczenie oraz liczbę przepracowanych okresów składkowych i nieskładkowych.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie minimum 1588,44 złote, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1191,33 złote.

Czy renta z tytułu niezdolności do pracy podlega opodatkowaniu?

Renta z tytułu niezdolności do pracy, zarówno tej częściowej, jak i całkowitej jest opodatkowana. Oznacza to, że osoba otrzymująca takie świadczenie ma obowiązek corocznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych. Dochody uzyskiwane z tytułu pobierania renty powinny być rozliczone na formularzu PIT-37.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana z funduszu ubezpieczeń społecznych przyznawana jest na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o takie świadczenie. Wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osoba niezdolna do pracy spełni wszystkie warunki do przyznania renty, a złożona dokumentacja będzie kompletna, decyzja o przyznaniu świadczenia powinna zostać wydana w ciągu 30 dni.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy? To między innymi:

  • formularz o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy zarobkowej oraz wysokość generowanych dochodów,
  • dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe, na przykład zaświadczenia szkolne,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną.

ZUS po zapoznaniu się z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dołączoną dokumentacją wyznaczy termin spotkania z komisją lekarską. Ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia zostaje podjęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek