Kim jest dłużnik wekslowy? – podstawowe informacje

Kim jest dłużnik wekslowy? - podstawowe informacje
DATA: 26 czerwca, 2023

Dłużnik wekslowy to pojęcie, z którym możesz się spotkać, chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny. Właśnie o takie poręczenie kredytu może poprosić Cię instytucja bankowa. Weksel stanowi wtedy dodatkowe zabezpieczenie i minimalizuje ryzyko kredytowe w razie Twoich problemów ze spłatą zobowiązania. Dowiedz się, na czym polega kredyt wekslowy, czym różni się od kredytu redyskontowego i jakie obowiązki zostają narzucone dłużnikowi wekslowemu. Przedstawiamy kredyt wekslowy w pigułce, z tego tekstu dowiesz się wszystkiego.

Dłużnik wekslowy — podstawowa definicja

Dłużnik wekslowy to osoba, której podpis znajduje się pod wekslem. Warto wiedzieć, że jeden weksel może mieć kilku dłużników, a każdy z nich ponosi taką samą odpowiedzialność w razie niewywiązywania się z umowy z bankiem. Kim jest dłużnik wekslowy? To między innymi:

  • osoba, która wystawia weksel, czyli ta, która podpisuje dokument i zobowiązuje się do zapłaty,
  • akceptant weksla. To osoba, która akceptuje żądanie wykupienia weksla we wskazanym miejscu oraz terminie. Akceptant weksla również musi złożyć czytelny podpis,
  • indosant weksla. Ta osoba puszcza weksel w obieg. Co ważne, indosant weksla sam może stać się dłużnikiem wekslowym. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie indosu,
  • poręczyciel weksla. Podpis poręczyciela weksla jest dla wierzyciela dodatkowym zabezpieczeniem. Właśnie poręczyciel odpowiada za regulowanie zobowiązania, a w przypadku braku spłaty musi dokonać zapłaty z weksla.

Kredyt wekslowy — na czym polega?

Kredyt wekslowy najczęściej występuje w przypadku zobowiązań hipotecznych, kiedy weksel in blanco stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Sam weksel in blanco jest rodzajem papieru wartościowego, który potwierdza bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla do spłaty zaciągniętego zobowiązania w wyznaczonym terminie. W tym przypadku weksel stanowi tylko zabezpieczenie uzupełniające, tym priorytetowym wciąż pozostaje hipoteka na nieruchomości.

Jak w praktyce wygląda żądanie zwrotu sumy wekslowej przez bank w przypadku niespłacania kredytu wekslowego, czyli windykacja weksla? Instytucja bankowa może wyegzekwować należność w uproszczony i szybki sposób.

Kiedy kredytobiorca nie reguluje 2 lub 3. miesięcznych rat, instytucja bankowa uzupełnia weksel in blanco kwotą zadłużenia i wzywa dłużnika wekslowego do jego wykupienia. Jeśli dłużnik wekslowy nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, bank uzyskuje na podstawie weksla sądowy nakaz zapłaty albo wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i kieruje sprawę do komornika.

Warto wiedzieć, że weksel może mieć dokładnie takie samo zastosowanie w przypadku pożyczek pozabankowych, które udzielane są przez prywatne firmy finansowe.

Jakie są prawa i obowiązki dłużnika wekslowego?

Dłużnik wekslowy ma przede wszystkim obowiązek spłaty zobowiązania wekslowego. W przypadku kredytów wekslowych bank narzuca konkretny termin płatności, który w trakcie trwania umowy można elastycznie zmieniać bądź nie ulega on zmianie. Jeśli dłużnik wekslowy nie wywiąże się z podstawowego obowiązku, czyli nie dokona zapłaty sumy wekslowej, bank najczęściej wystawia nakaz zapłaty. Jeśli żądanie zwrotu sumy wekslowej wciąż jest nieskuteczne, instytucja może dochodzić swoich roszczeń z zastosowaniem prawa wekslowego. Należy również uwzględnić, że dłużnik wekslowy jest zobowiązany w takiej sytuacji do uiszczenia wszelkich dodatkowych opłat, w tym zwrotu kosztów powiadomień, naliczonych odsetek czy zwrotu prowizji komisyjnej.

Istotnym terminem jest przedawnienie roszczenia. To prawo dłużnika wekslowego, które wskazuje brak konieczności zapłaty sumy wekslowej. W przypadku kredytu wekslowego do przedawnienia dochodzi po trzech latach od momentu wyznaczonego dnia płatności weksla wobec akceptanta oraz po roku wobec indosanta bądź wystawcy weksla.

Chociaż kredyt wekslowy nie zawsze ma pozytywny odbiór, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki kredytobiorcy, to warto dodać, że tego rodzaju dodatkowe zabezpieczenie może mieć korzystny charakter. Weksel bardzo często pozwala uzyskać lepsze warunki współpracy z instytucją bankową, a sam kredytobiorca wykazuje lepszą zdolność kredytową. Weksel jako zabezpieczenie uzupełniające znacznie minimalizuje też ryzyko kredytowe.

Czy dłużnik wekslowy może negocjować warunki spłaty weksla?

Wszelkie warunki możliwości wykorzystania weksla in blanco przy kredytach zostają ujęte w tzw. deklaracji wekslowej. Właśnie ten dokument wskazuje uprawnienia banku w ramach dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy.

Bycie dłużnikiem wekslowym nie jest komfortową sytuacją, ponieważ weksel in blanco upoważnia wierzyciela do natychmiastowej egzekucji należnych wierzytelności, jeśli dłużnik nie wywiązuje się z warunków umowy. Warunki spłaty weksla in blanco nie mogą być negocjowane już po podpisaniu takiego dokumentu. Deklaracja wekslowa może być jednak indywidualnie uzgadniana przed złożeniem podpisów. Dłużnikiem wekslowym można być na przykład tylko w przypadku części roszczeń, a nie całego zobowiązania.

Należy podkreślić, że prawo wekslowe wyklucza możliwość anulowania weksla, jeśli ten został już podpisany. Dobrze więc zastanów się, czy tego rodzaju zabezpieczenie zobowiązania kredytowego jest dla Ciebie korzystne. Szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych, które są zaciągane na znaczącą wartość i długi okres spłaty, pozycja dłużnika wekslowego jest niezwykle ryzykowna. Trudno przecież przewidzieć własną sytuację finansową i możliwość regulowania należności względem banku na przestrzeni kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kolejnych lat.

Kredyt wekslowy a redyskontowy — podobieństwa i różnie

Kredyt redyskontowy, inaczej redyskont, to wyjątkowe świadczenie, jakie może być udzielone przez Bank Centralny na rzecz banków komercyjnych. Tego rodzaju zobowiązanie zabezpieczone jest zdyskontowanym przez bank komercyjny wekslem.

Co istotne, kredyt redyskontowy może stanowić ogromne wsparcie dla bankowych instytucji finansowych, najczęściej takie zobowiązanie brane jest w celu utrzymania płynności finansowej lub rozwoju banku. Ciekawostką jest to, że kredyt redyskontowy jest oprocentowany i zazwyczaj udzielany jest jako zobowiązanie krótkoterminowe, maksymalnie do 90 dni.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek