Czym jest gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?

Czym jest gwarancja bankowa
DATA: 10 lipca, 2023

Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z usług instytucji finansowych w celu realizacji różnego rodzaju inwestycji, dzięki którym mogą się rozwijać. O ile podstawową formą wsparcia ze strony banków są kredyty, a ze strony instytucji pozabankowej pożyczki gotówkowe, o tyle dzisiaj firmy, jak i osoby fizyczne mogą korzystać również z innej formy pewnego rodzaju finansowego zabezpieczenia. Mowa o gwarancji bankowej. Dowiedz się, czym jest gwarancja bankowa, kto może ją uzyskać, jakie są rodzaje gwarancji bankowych i czym gwarancja bankowa różni się od poręczenia.

Co to jest gwarancja bankowa i kto może ją uzyskać?

Gwarancja bankowa jest specjalną umową z bankiem. Zgodnie z nią instytucja bankowa zobowiązuje się wypłacić Twojemu wierzycielowi należne świadczenie w sytuacji, w której Ty nie będziesz w stanie tego zrealizować. Trudno przewidzieć finansowe problemy, a inwestycje zawsze są ryzykowne. Często zdarza się, że przedsiębiorstwo traci płynność finansową, jednak wymaga się, aby zaciągnięte wobec innych podmiotów zobowiązania wciąż były regulowane zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami.

Gwarancja bankowa spełnia kilka funkcji. Przede wszystkim zabezpiecza różnego typu transakcje, na przykład wobec kontrahenta (beneficjent gwarancji), ale również stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu. Korzystać mogą z niej firmy, które wykazują odpowiednią zdolność kredytową. Umowa gwarancji bankowej zostanie podpisana dopiero wtedy, kiedy przedsiębiorca zostanie uznany za w pełni wypłacalnego i wiarygodnego.

Rodzaje gwarancji bankowych

Beneficjentem gwarancji bankowej może być różnego rodzaju podmiot. Wszystko zależy od tytułu gwarancji i indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wyróżnia się takie gwarancje bankowe, jak:

 • gwarancja bankowa, inaczej gwarancja spłaty kredytu,
 • gwarancja bankowa zwrotu zaliczki,
 • gwarancja bankowa należytego wykonania umowy,
 • gwarancja bankowa do licencji transportowej,
 • gwarancja bankowa zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancja bankowa wadialna,
 • bankowa gwarancja celna,
 • regwarancja,
 • gwarancja bankowa bezwarunkowa,
 • gwarancja bankowa warunkowa.

Warto dodać, że gwarancje bankowe cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, oprócz tradycyjnych kredytów bankowych są jednymi z najchętniej wykorzystywanych produktów, które oferują dzisiaj instytucje bankowe. Szerokie zastosowanie gwarancji bankowej umożliwia przedsiębiorstwom prężny rozwój poprzez wzmocnienie wizerunku z uwzględnieniem doskonałej wiarygodności i wypłacalności w zakresie współpracy biznesowej. Nie ma wątpliwości, że każdy rodzaj gwarancji bankowej minimalizuje ryzyko i daje optymalne bezpieczeństwo transakcji. Daje pewność, że świadczenie zostanie uregulowane w ramach ustalonego limitu.

Jak działa gwarancja bankowa — przykłady zastosowania

Jeśli wiesz już, co to jest gwarancja bankowa, poznaj również przykłady zastosowania gwarancji bankowej. Przede wszystkim tego typu zabezpieczenie świadczenia do sumy gwarancyjnej występuje w przypadku spłaty kredytu. Beneficjent gwarancji bankowej, czyli inny bank zyskuje pewność, że wierzytelność zostanie zwrócona nawet wtedy, kiedy przedsiębiorstwo straci płynność kredytową.

Udzielenie gwarancji bankowej sprawdza się także w innych przypadkach zawieranych z kontrahentami czy instytucjami bankowymi transakcjach. Powszechna jest:

 • gwarancja terminowej zapłaty rat lub uregulowania faktury za zamówienie w całości,
 • gwarancja zwrotu zaliczki,
 • gwarancja zapłaty za zrealizowaną usługę pod rygorem nieważności.

Bez względu na rodzaj zastosowania gwarancji bankowej, zleceniodawca gwarancji musi przejść odpowiedni proces weryfikacji. W tym celu bank zleceniodawcy zweryfikuje jego zdolność kredytową. Dla uzyskania gwarancji bankowej znaczenie ma dostarczenie dokumentów potwierdzających wypłacalność firmy oraz jej stabilną sytuację finansową. Aby beneficjent gwarancji bankowej mógł uzyskać bezpieczeństwo realizacji transakcji handlowej, konieczne jest ustalenie sumy gwarancyjnej. Jest ona zależna od rodzaju transakcji, jaka ma być zabezpieczona oraz wiarygodności i wypłacalności zleceniodawcy. Co więcej, z gwarancją bankową może wiązać się dodatkowe zabezpieczenie, ale ten warunek zależy od indywidualnych ustaleń z bankiem gwarantującym.

Do jakiej kwoty przyznawane są gwarancje bankowe?

Przy udzieleniu gwarancji bankowej brana jest pod uwagę wartość transakcji, która ma być w ten sposób zabezpieczona. Właśnie ona warunkuje kwotę gwarancji bankowej. Znaczenie może mieć również sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz wiarygodność firmy. Nierzadko sumę gwarancji bankowej zwiększa dodatkowe zabezpieczenie, na przykład z majątku zlecającego. Warto wiedzieć, że gwarancję bankową warunkują różne czynniki, w tym stabilność firmy na rynku w danej branży. Z tej opcji często korzystają przedsiębiorstwa nowe, które dopiero stawiają pierwsze biznesowe kroki. W ich przypadku maksymalna suma gwarancji bankowej może być nieco mniejszą, aniżeli dla firmy o ugruntowanej już pozycji.

Koszty gwarancji bankowych

Ile kosztuje gwarancja bankowa? Gwarancję bankową warunkują same instytucje bankowe. Bank gwarantujący może pobierać opłaty za rozpatrzenie wniosku zleceniodawcy oraz prowizję. Najczęściej jest ona wyliczana procentowo, uwzględniając kwotę żądania zapłaty za określoną transakcję. Koszty gwarancji bankowej na rzecz beneficjenta gwarancji zawsze pokrywa zlecający.

Gwarancje bankowe a inne formy zabezpieczeń

Gwarancja bankowa, która stanowi zobowiązanie banku wobec spłaty świadczenia na żądanie beneficjenta, jeśli przedsiębiorstwo nie wywiązuje się z warunków umowy, bardzo często jest zabezpieczeniem, bez którego kontrahent nie podpisze kontraktu i rozwój działalności biznesowej jest niemożliwy. Okazuje się jednak, że w ustawie prawo bankowe mowa jest o różnych formach zabezpieczeń tego rodzaju. Funkcjonuje gwarancja bankowa, ale też gwarancja ubezpieczeniowa oraz akredytywa. Warto poznać je lepiej, aby wybrać najlepszą opcję.

Gwarancja ubezpieczeniowa a bankowa — różnice

Gwarancja ubezpieczeniowa to alternatywa dla gwarancji bankowych. Chociaż te dwa rodzaje zabezpieczenia mają wspólny cel, uznaje się, że gwarancja ubezpieczeniowa wymaga znacznie mniej formalności i można ją uzyskać szybciej. Z drugiej strony to gwarancja bankowa pozwala uzyskać beneficjentowi gwarancji szerszy zakres zabezpieczenia.

Gwarancja bankowa a akredytywa — różnice

Akredytywa a gwarancja bankowa to coraz częściej porównywane świadczenia. Różnice pomiędzy nimi są jednak znaczące. O ile zabezpieczenie względem beneficjenta gwarancji bankowej minimalizuje ryzyko konkretnej transakcji, o tyle akredytywa to forma płatności handlowych.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek