REGULAMIN PROMOCJI – „BrelOK dla Nowych Klientów”

I. Organizator

Organizatorem Promocji jest Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony), zwany dalej „Organizatorem” lub „Capital Service”.

II. Uczestnictwo w Promocji

Promocja, zwana dalej „Promocją”, skierowana jest do Nowych Klientów, którzy do dnia rozpoczęcia Promocji, nie byli stroną żadnej z umów dotyczących produktów pożyczkowych oferowanych przez Capital Service.

III. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 06.09.2019 r. do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasu breloków przekazanych do Oddziałów Własnych KredytOK.

IV. Zasady Promocji

 1. Każdy Nowy Klient, który w czasie trwania Promocji zawrze umowę z Capital Service S.A. otrzyma okolicznościowy brelok KredytOK. W czasie trwania Promocji, Nowy Klient może otrzymać jeden brelok.
 2. Nowy Klient to osoba, która do dnia rozpoczęcia Promocji, nie korzystała z produktów pożyczkowych Capital Service.
 3. Liczba breloków przekazanych do Oddziałów Własnych KredytOK jest ograniczona i wynosi łącznie 4 700 sztuk.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za brelok.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, zwane w dalszej części „Reklamacjami”, należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.
 2. Każda Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i adres korespondencyjny uczestnika Promocji, a także zwięzły opis przyczyn Reklamacji.
 3. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony, o czym uczestnik Promocji zostanie poinformowany w toku postępowania reklamacyjnego.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa Reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności w sprawie.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia Reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z obowiązującymi w tym samym czasie innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://kredytok.pl/regulamin-prezent-dla-klientow.
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06/09/2019 r.

 

Regulamin promocji „BrelOK dla Nowych Klientów” – pobierz