Karta informacyjna dystrybutora ubezpieczeń

I. Informacje wymagane przez Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Informacja o firmie agenta ubezpieczeniowego, adresie jego siedziby oraz o wykonywanych czynnościach

1. Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony), tel. 601 500 500, e-mail: kontakt@kredytok.pl, w dalszej części zwana Capital Service, działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne.

Informacja o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których agent wykonuje działalność agencyjną

2. Capital Service wykonuje działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń, zwanych w dalszej części Ubezpieczycielami:

  • MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna
  • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
  • AXA ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Informacja o numerze wpisu do rejestru agentów, adresie strony internetowej oraz sposobie sprawdzenia wpisu

3. Capital Service jest wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11232347/A. Rejestr prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Sprawdzenia wpisu do tego rejestru można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja o charakterze wynagrodzenia agenta

4. Capital Service otrzymuje od Ubezpieczycieli prowizję lub inny rodzaj wynagrodzenia uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

5. Istnieje możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Capital Service udziela odpowiedzi na reklamacje/skargi w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Każda reklamacja/skarga rozpatrywana będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, kiedy nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji/skargi, odpowiedź zostanie przesłana nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania reklamacji/skargi. W takiej sytuacji Capital Service poinformuje niezwłocznie składającego reklamację/skargę o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które dodatkowo należy ustalić oraz przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi. Składający reklamację/skargę może zwrócić się
o udzielenie pomocy do Rzecznika Finansowego lub do miejskich albo powiatowych rzeczników konsumenta. W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Rzecznikiem Finansowym (http://www.rf.gov.pl).

 

Klient ma prawo skierowania do AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. reklamacji, wniesienia skargi oraz ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.

Klient ma prawo skierowania do MetLife TUnŻiR S.A. reklamacji, wniesienia skargi oraz ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez MetLife TUnŻiR S.A. w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.

Klient ma prawo skierowania do TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych reklamacji, wniesienia skargi oraz ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.

 

II. Informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, pod adresem: ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka („Administrator”).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: nr tel.: 296944800, adres e-mail: iod@capitalservice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) analizy wymagań i potrzeb,
b) przedłożenia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia,
c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia,
d) realizacji zawartej umowy,
e) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
f) wewnętrznych celów Administratora, takich jak: statystyki i raportowanie, analizy księgowe,
g) w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora,

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”),
b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku dokonania analizy wymagań i potrzeb wynikającego z art. 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Ubezpieczyciele,
b) pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; dostęp do Pani/Pana danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do podmiotu w państwie trzecim.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
a) dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
b) dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,
c) dane dotyczące zawartej umowy ubezpieczenia – przez okres świadczenia obsługi ubezpieczeniowej oraz 5 lat po jej zakończeniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnie wskazanym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.